Прескочи налични курсове

Налични курсове

     Кватернионите имат три имагинерни единици, а пирамидалните числа 5. При това организирани така, че да образуват пирамида. Върхът на пирамидата, която е една от петте единици се отличава по свойствата си от останалите четири...  Накрая обаче осъзнавайки недостатъците на пирамидалните числа преминаваме към пентагоналните числа...


  • Курсът по Банково счетоводство има за цел да формира знания, умения и опит в отчетно-информационното осигуряване на банковите технологии и мениджмънт.                                      
  • Учебното съдържание е съобразено с бъдещата професионална кариера на завършилите във финансовия сектор на икономиката.
  • Използваните дидактически средства и подходи позволяват сложната материя за съвременното банкиране да бъде поднесена по един достъпен начин на обучаващите се.

Започваме със судоку. Не може да се каже, че това е курс по решаване на судоку. По-скоро читателите

/респ. децата/ се научават как да си изчертават игрално поле за судоку и биват подтикнати сами да си

измислят судоку, вместо да го намират по вестниците или в компютъра. По-нататък е въведен нов вид

судоку наречено "судоку 8" или още "цветно судоку". С игралното поле на последното започваме да 

правим разни манипулации и се научаваме отчасти да рисуваме с помощта на компютъра. Биваме

подтикнати да си кажем: "Защо пък да не стана художник или поне компютърен график!?" Дали ще си го

кажем или не зависи от индивидуалната настройка на читателя, не толкова от автора, от когото все пак

нещичко зависи. Накрая читателят научава какво е това триетажна дроб и има ли тя почва у нас...

Прочее, приятно четене!

След като изучите този раздел ще можете:

  • Да разграничавате пречупването, отражението, пълното вътрешно отражение и разлагането на светлината и да обяснявате с тях други природни явления
  • На какво се дължи цветът на телата
  • Да разпознавате видовете огледала и лещи, да посочвате основните им характеристики и многобройни приложение
  • Да посочвате примери за приложение на изучените явления

Този курс има за цел да ви научи на основите в програмирането със C++ (които могат да се прилагат и в други езици за програмиране).

Rezume

Резюме

Настоящият час има за цел да се усвоят знанията и уменията за сравняване на рационални числа. Предназначен е за ученици от шести клас. 

В този модул ще се запознаете с това какво наричаме алгоритъм, видове алгоритми, начините за тяхното представяне, както и основни понятия за структури от данни.

Курсът "Среда за електронно обучение Moodle" е предназначен за обучение на преподаватели за работа с Moodle. В курса са включени материали за:

  • създаване и настройка на е-курс;
  • добавяне на учебни ресурси;
  • добавяне на учебни дейности.

В този курс ще се запознаем с клетките, тяхното деление, жизненият път на клетките. Ще разгледаме и надклетъчното равнище на  организация при растенията и животните.

Курсът е създаден да обогати познанията ни за българската история през 18 и 19 век. Ще научим за повече за началото на българското самоосъзнаване - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. Борбата за независима църква и екзархия. Началото на светското образование в страната.

Този курс има за цел да ви запознае с учебния предмет домашна техника и икономика.Този предмет включва учебно съдържание, в което се преплитат „традиционни български подходи за обучение в труд и съвременни виждния за формиране на технологичната култура на младите хора, за изграждане на представите им за начина на живот, култура на бита и място на организационната, икономическата, здравната и екологичната култура в технологичната култура на съвременния човек"
Учебното съдържание е определено от стандартите към шестте основни ядра на ДОИ, а именно: Проектиране, планиране и оценяване на технологични процеси и обекти;Оборудване и поддържане на оборудването; Обработване, сглобяване и комбиниране на детайли и модули; Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси; Организация и икономика и Отглеждане на растения и животни, грижи за себе си и за другите. 
При разработване на обобщените теми (разделите) и конкретните теми към тях е дадена възможност за конкретизиране, разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на учениците. Те трябва да разберат, че всяка една дейност трябва да бъде проучена, планирана, организирана и извършена в условията на сътрудничество, че трябва дапознават и прилагат основни уреди, инструменти и приспособления и други технически средства, да познават тяхната потребителска стойност и влиянието им върху социалната и околната среда.
В редица дейности е приложен принципът за интегралност и трансфер на знания и умения, усвоени по други учебни предмети.
В съдържателните ядра са включени понятия с интегративен характер като техника,икономика, технология, комуникация, енергия, потребност, ресурс, обект, качество, конструкция, цена, инструмент, материал, операция, проект, доход, екология, оценка, критерий и много други, които изграждат представа за факторите за социално благополучие.
Чрез упражненията, задачите и проектите учениците се поощряват да решават проблеми, да проектират, моделират и конструират, да експериментират, разработват, оценяват, да коригират, да работят самостоятелно и в екип.