Прескочи налични курсове

Налични курсове

Представените  материали съдържат основни факти за европейската интеграция за последните няколко десетилетия. Описани са и етапите на "Европейската интеграция. Материалите нямат претенция за изчерпателност, но включват основната информация, която следва да се прочете, за да завършите успешно този курс.

Като цяло учителската професия е рискова[1] за прояви на хроничен стрес, бърнаут и др. нервно-психически заболявания[2]. При настоящия педагогически курс BURN-OUT НА УЧИТЕЛИТЕ приоритетно е непосредственото общуване със засилено участие на невербалната комуникация.

Цел на курса

Владеене на  техники за дългосрочна превенция на бърнаута.

Техниките са съобразени с липсата на достатъчно време и необходимостта да бъдат практикувани без специална необходимост от предварителни условия на средата.

В края на обучението ще има:

·Изграден сплотен екип;

·Повишена работоспособност на участниците;

·Подобряване съсредоточаването и фокусирането върху задачите - повишаване на резултатите от трудовата дейност без свръхнатоварване

·Изгладени налични конфликти в колектива;

· Овладяване и регулиране на конфликтите  в колектива;

·Повишени знания и умения за превенция на професионалното прегряване.

·Правилно  построяване и подържане на отношенията с колегите;

·Повишаване нивото на доверие и толерантност в колектива;

·Бързо да отстранявате  излишното напрежение;

·Създадена позитивна нагласа и настроение.[1] Жекова, С., Н. Колева. Рискът в учителската професия. С., СУ - ЦИУУРК, 1991.

[2] Ценова, Б. Професионален стрес и психично здраве при учителите. Ч. І. - Българско списание по психология, 1996, №4.

      Обучението за работа с мултимедийният софтуер Prezi ще запознае учениците със съвременен вариант за създаване на интерактивни презентации. Благодарение на своя интерактивен интерфейс, Prezi позволява на своите потребители да представят своите презентации по различен, неповторим и запомнящ се начин.

След този курс Вие ще знаете и можете как се работи с:

MS Word

MS Excel

MS Power Point

Paint

Това е е едномесечен курс, в който третокласниците ще се запознаят с телата и веществата в природата.
С помoщта на разнообразни дейности ще разберат:
1. Какви са свойствата на материалите
2. Какво различава твърди тела, течности и газове
3. Какви са свойствата на въздуха и водата.
В курса са включени и разнобразни дейности за упражнение, а в края му има и тест.
Курсът е създаден по материали от учебника по човекът и природата на изд. Булвест - автори Максим Максимов и Десислава Миленкова

Тук ще:

 • се запознаем с Базите от данни
 • разберем какво представляват
 • разберем как са възникнали

Езикът С++ е разработен от AT&T Bell Laboratories в началото на 80-те години от Bjarne Stroustrup. Той представлява разширение на езика С в три важни направления:

 1. създаване и използуване на абстрактни типове данни;
 2. обектно-ориентирано програмиране;
 3. подобрения на конструкции, които съществуват в езика С. 
С++ запазва простотата и скоростта на изпълнение, характерни за езика С. Той е вече широко достъпен език, който се използва за разработване на реални приложения и системи. През първите шест месеца от появата му в края на 1985г. се появиха над 24 търговски реализации на езика, предназначени за различни компютри. 

Бързото разпространение на езика предизвика недостиг от обучаващи и образователни материали. Този курс е една голяма стъпка в запълването на тази празнина. Доскоро основно справочно пособие беше книгата на Stroustrup "The C++ Programming Language", в която се описва първата версия на езика. От тогава С++ беше развит. Бяха добавени нови характеристики. Курсът предлага обширно въведение в езика С++, съответствуващо на по-късна негова реализация стандарт 2.0. Познаването на езика С не е задължително, но е необходимо владеене на поне един съвременен структурен език. Книгата не е замислена като първа книга по програмиране.  


Настоящия учебен курс по Информационни технологии е насочен към учениците, които изучават предмета в основното училище. В него освен изучаваните теми от учебната програма, са представени допълнителни, които са насочени към ученици с изявен интерес към предмета. Уроците са структурирани с теоритична и практическа част, под формата на задачи за изпълнение с илюстрации за последователността от стъпки. Учебният материал е илюстриран с използването на операционната система Windows 7 и софтуерни приложения, работещи под тази версия на операционната система.

- Тук е поместен най-важният учебен материал по Български език за 5 клас!

- Граматичните правила са допълнени с примери за по-бързо запомняне.

- Курсът осигурява задълбочена и познавателна подготовка, с цел постигане на високи резултати.


КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по география и икономика в VI клас е насочено към продължаване формирането и развитието на географската култура чрез овладяването на базисни знания, умения и придобиването на ключови компетентности за заобикалящото пространство на регионално ниво чрез изучаване на избрани континенти и океани на планетата.

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по география и икономика в VI клас е насочено към продължаване формирането и развитието на географската култура чрез овладяването на базисни знания, умения и придобиването на ключови компетентности за заобикалящото пространство на регионално ниво чрез изучаване на избрани континенти и океани на планетата.

Комуникационна система - съвкупност от технически средства, необходими за предаване на съобщения от източника към получателя. Това са : предавател, комуникационна линия и приемник.

Според вида на предаваните съобщения комуникационните системи се делят на:

 телефонни (за предаване на глас)

 телеграфни и телетексни (за предаване на текст)

 факсимилни (за предаване на неподвигни изображения)

 телевизионни и видеотелефонни (за предаване на подвижни изображения)

 телеизмервателни (за предаване на данни от измервания на разтояние)

 системи за предаване на данни

Единицата за измерване на количеството информация е бит (b).

Количеството информация, което може да се предаде по дадена комуникационна система за единица време определя нейната пропускателна способност. Единицата за измерване на пропускателната способност е бит за секунда (b/s).

Комуникационна линия - физическа среда, която се използва за предаване на сигналите от предавателя към приемника.

Комуникационната линия е физическо понятие.

Трябва да се прави разлика между физическо и логическо понятие. Дадено понятие е логическо, когато обхваща съвкупност от средства, които определят типа му, докато с термина физическо понятие назоваваме единичен физически обект.

Електронната търговия обхваща процесите на продаване и купуване на стоки и услуги посредством компютърни мрежи, комуникиращи чрез  глобалната мрежа Интернет. Осъществяването й се свежда до използване на уеб базирани приложения, които най-общо могат да се определят като софтуерни средтва, достъпни през Интернет посредством уеб браузър.  Функционалността, дизайнът и надежността на тези приложения до голяма степен зависят от използваните софтуерни средства за тяхното изграждане. За разработването им е необходимо да бъдат използвани стандартизирани и доказани в практиката технологии. Най-общо електронният бизнес се дефинира като процес на използване на електронните технологии за осъществяване на бизнес. Идеята за електронен бизнес се появява още преди Интернет да стане популярен 

Мрежовата Операционна Система е специализиран софтуер,предназначен за организация и обслужване на опeрационните потоци в мрежата.Тя не е идентична с локалната ОС на компютъра,но в някои случаи е интегрирана с нея.
Неотделима част от мрежовата операционна система са и мрежовите протоколи,тъй като те представляват правилата,чрез които комуникират помежду си мрежовите устройства.

1.TCP/IP протокол 

2.Конфигуриране на TCP/IP 

3. ПЛАНИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНИТЕ МРЕЖИ

 

Основни цели
1. Да знаят основните технически параметри на частите на компютърната система и да извършват настройки операционната система на ниво потребителски интерфейс.
2. Да развият умения за работа по проект в екип и представяне на резултатите.
3. Да създават интегрирани документи съдържащи текст, графични изображения и таблици по зададени теми като използват информация получена по електронен път или чрез традиционни средства за обмен на информация.
4. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи.
5. Да придобият увереност при работа в мрежова среда, като познават основните възможности за обмен н информация на локалните и глобалните мрежи.
6. Да могат да създават документи, които да публикуват в Интернет.
7. Да работят в екип по проект като правят самостоятелен избор за подходящи технологии за постигане на целта на проекта.

Каква е разликата между векторни и растерни илюстрации?

При растерните графики (bit-mapped graph­ics) изображенията са съставени от множество точки, разположени в правоъгълна решетка, наричана растер (screen).

Векторните графики (vec­tor graph­ics) са графични изображения, съставени от отделни обекти (криви, правоъгълници, окръжности и др.), които са описани от програмата като вектори  (математически описани криви на Безие -- Bezier curves).

Курсът е предназначен за ученици от 8 клас, изучаващи царство Животни. Зоологията е наука за животните. Тя проучва формата и устройството на животните, процесите, които се извършват в тях, взаимоотношенията им с околната среда, индивидуалното им и историческо развитие.

Този курс е предназначен за всички, които не са се занимавали с програмиране до момента, но искат да започнат.

Не се притеснявайте ако никога не сте писали комютърни програми, или за пръв път чувате понямтия като "масив", "променлива" и "обект". Този курс започва от нулата и стъпка по стъпка ще ви запознае с основите на програмирането. Естествено няма да ви научи на всичко необходимо ви, за да станете Софтуерни инжинери, но ще получите основи, върху които да градите вашите знания и умения. 

Самият курс е разделен на 10 части.

Дори C# да не е езика който предпочитате, не се колебайте, курсът ще ви даде базови познания и ще ви научи да мислите като програмисти.

Успех!!

Целта на курса е:

Как да постигнем добра презентация?

Презентацията се разглежда като съвкупност от два основни елемента:

 1. Вербалното представяне от страна на лектора (презентатора)
 2. Визуално преставяне, чрез различни технически средства 

Курса е подходящ за всички ученици след 8 клас Курсът е предназначен за ученици от VII клас при изучаване на Космоса. Обучението има за цел стимулиране любознателността и познавателния интерес у учениците към космическите обекти като мотив за учене; развитие на умения за използване на информация.  Включени са темите: 

Сайтът е предназначен за ученици, които изучават предмет компютърни мрежи и за хора, интересуващи се от тази тема.

SEO (search engine optimization) - това е оптимизация за търсещи машини. SEO е обширно понятие и трудно може да се разбере от един преглед. SEO е жив процес който живее заедно с вашата уеб страница. Както и сами знаете, има различни търсачки: google, ask.com, bing и други. Те всички работят по различаващ се метод.

Курса ще ви запознае с работата на SEO консултанта и ще ви се покажат основни принципи и стратегии за работа.

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }

Електрическите заряди могат да бъдат електрони - най-често в металите и полупроводниците, йони в електролитите и газовете, както и дупки в някои видове полупроводници. Токоносителите в металите са електрони, намиращи се в зоната на проводимостта (енергетично състояние на електрона, намиращо се непосредствено над валентната зона при металите).

Токоносителите в електролитите са йони. Например молекулите на солите и киселините във воден разтвор се разлагат на положителни и отрицателни йони (дисоциация). Токоносители в плазмата са както електрони, така и положителни и отрицателни йони.Анотация

Локални компютърни мрежи LAN

LAN локалните мрежи са най-широко разпространените
компютърни мрежи. Дават редица експлотационни предимства и са прости за изграждане в малки обекти (максимална отдалеченост на 2 абоната до няколко km). LAN мрежите на практика решават проблемите на потребителя в един микрорайон.

"Локална мрежа" означава комуникационна мрежа със следните характеристики:

 • Мрежата е ограничена в малко пространство, обикновено една сграда или група от сгради;
 • Мрежата e базирана на обща комуникационна среда;
 • Скоростта на трансфер на данни е висока - между 1Mbps и 100Mbps, като съвременният хардуер позволява скорост от 1 Gbps.

В този курс ще покажем някои възможности за работа с папки и файлове.

Практически курс по HTML и CSS, който ще ви запознае със съвременните технологии и техники за изработка на уеб страници и сайтове. Обучението е предназначено за начинаещи с интерес към уеб дизайна, програмирането и създаването на уеб сайтове.

Курсът е предназначен за ученици от 6 клас.

Целта на курса е формиране на знания за основните понятия свързани с движението на телата.

Формиране на умения за пресмятане на скорост, път и време.

Формиране на знания за понятието сила,  елементите  на сила както и видове сили и резултат от тяхното действие.

Курсът "Бази от данни с Microsoft Access" има за цел да запознае учениците от 10 клас с теоретичните основи на релационните бази от данни и да изгради у тях практически умения за работа с реално функционираща СУБД. Учениците ще се запознаят с видовете модели на данни и основните понятия в релационния модел. Основният акцент в курса е поставен върху създаване и работа с релационни бази данни в Microsoft Access.

    Електронният учебен курс е предназначен за работа в часовете за ЗИП по математика,като разширява и надгражда предвидения за 7клас учебен материал за задължителна подготовка.

    Всяка тема започва с решени задачи.Предложените решения имат обучаващ характер и представят нестандартни подходи.След тях има задачи за самостоятелна работа,които дават възможност на учениците да затвърдят знанията,получени в часовете за ЗИП.

    Електронният курс е изключително полезен за ученици,които се подготвят за математически състезания и олимпиади.

     

В този курс ще се запознаете с хардуерните устройства в компютъра и с техните характеристики.

След всеки урок ще има тест с който ще проверявате вашите знания.

Този курс служи за запознаване на учениците от 7 клас със запознаване на текстообработка.

Друпал 7 - съвети за начинаещи и практични съвети

Съдържание на курса:

В този курс ще научите:

 • какво интуитивно се разбира под алгоритъм;
 • как да съставяте и описвате най-прости алгоритми;
 • кои са свойствата и характеристиките на  компютърните алгоритми;
 • що е бройна система (БС);
 • кои са основните принципи за изграждане на БС;
 • защо в  света на компютрите се използва двоичната БС;
 • как се представят естествените числа в  двоична БС.

Въведение

Цели: Целта на курса е да запознае обучаваните с основните информационни дейности, предмет на информатиката. След приключване на обучението, Вие ще знаете основни понятия в информатиката. 

Продължителност: курсът стартира на 03.05.2016г. и е с продължителност три седмици до 23.05.2016г.

Съдържание на курса:

 • Тема 1. Въведение

 • Тема 2. Информация

 • Тема 3. Информационни дейности и процеси

 • Тема 4. Информатика

 • Тема 5. Съждения

 • Тема 6. Операции със съждения

 • Тема 7. Тест

 HTML   HTML, което означава HyperText Markup Language, е език за създаване на web  страници. Страниците създадени с HTML могат да съдържат графика, текст, музика, анимация, както и връзки към други страници(хиперлинкове). HTML е лесен за научаване език и вярвам, че в края на този урок Вие ще можете да създадете първата си web страница

Съдържание:


В този курс ще се запознаете с механизмът, чрез който при промяна на стойността на някоя клетка се извършва преизчисляване на стойността на друга клетка, как се оформя външният вид на таблица, както и с вида на данните които могат да се въвеждат и записват нея.

Курсът включва следните теми:

1. Електронни таблици. Форматиране на клетки.

2. Аритметични действия в електронни таблици.

3. Функции в електронни таблици.


оножвгф тгпшщвср эхщгкснтп хэфктщнфг ппфхсдвтгх 

Курса представя примерни методи за цветови корекции на цветни изображения. Методите са описани стъпка по стъпка и могат да бъдат прилагани формално, дори от хора с малко опит с графични редактори.

Курсът по основи на WordPress е за всички, които се интересуват от изграждането на уеб сайтове и ще ви запознае с принципите на функциониране на системите за управление на уеб съдържание (CMS системи) и в частност с WordPress. В курса е заложено да получите знания и умения за разработване на WordPress сайт с минимални усилия и за минимално време. Ще се научите как да променяте и управлявате съдържанието на вашия сайт и как да го автоматизирате (добавяне на страници, новини, картинки, категории, тагове, коментари и т.н.), как да инсталирате и настройвате теми и плъгини към тях.


ТЕСТ по Математика 1 клас събиране и изваждане до 20

Информатика и Информационни технологии - 8-ми клас

Microsoft Word е текстообработваща програма, предназначена за помощ при създаване на документи с професионално качество. Word ви помага да организирате и пишете документите си по-ефикасно с най-изтънчените инструменти за форматиране на документи. Word включва също мощни инструменти за редактиране и корекция, така че лесно можете да работите съвместно с другите.

Excel е изключително мощно средство за извличане на смисъл от огромни количества данни. Но той работи много добре и с прости изчисления и с проследяване на почти всякакъв вид информация. Ключът към този огромен потенциал е мрежата от клетки. Клетките могат да съдържат цифри, текст или формули. Вие въвеждате данни в клетките и ги групирате в редове и колони. Това ви позволява да сумирате, сортирате и филтрирате вашите данни, да ги организирате в таблици и да създавате чудесно изглеждащи диаграми. Нека разгледаме основните стъпки, за да започнете работа.

Този курс предлага теоретични познания по Бази от данни, практически задачи и примери за самостоятелна работа с Microsoft Access.

Курсът - " Интернет и развитието на интернет в България "  дава познания за компютърни мрежи и същността на Интернет. Запознава с историята на Интернет и как работи Интернет. Представя и и интернет -услуги.


Проектът съдържа разработка на примерни теми от изучаването на предмета „Информационни технологии".

Показана е примерна организация на уроците, в която се цели заинтригуване на учениците от възможностите на съответния програмен продукт. При разглеждането на отделните теми се създават примери, съответсващи на интересите на учениците и подходящи за поставяне основите при изучаване наHTML. При подбора на учебните задачи е взето под внимание интелектуалното ниво на учениците и особеностите в тяхната професионална подготовка.

Считаме, че след курса на обучение, който ще утвърди основни знания за създаване на Уеб страници сHTML, учениците ще придобият ценни знания и практически умения, задължителни за професионалната им, образователна и социална реализация. Тези часове са ценна инвестиция в конкурентноспособността на всеки бъдещ служител, чиято заетост е пряко или косвено обвързана с подготовка и работа.

Базите данни съдържат организирана по специален начин информация. Според структурата си базите данни могат да бъдат йерархични, мрежови и релационни. През 90те години популярност добиват релационните бази данни. Съвременните системи за управление на бази данни съхраняват и обработват информацията, използвайки релационен модел за управление на бази данни, доказал своите предимства. В системите за управление на релационни бази данни RDBMS (RelationalDatabaseManagementSystems) системата управлява всички данни в таблици. Една таблица съхранява информация относно даден обект (например клиент, продукт) или събитие (например прегледи на пациенти, продажби, поръчки) и е съвкупност от редове (записи) и колони (полета, атрибути). Всяка колона в таблицата е предназначена да съхранява определен вид информация за обекта или събитието (например имена, дати, цени, количества, адреси и други). Редовете описват всички атрибути на отделен обект или събитие (например данни за конкретен клиент, продукт или продажба).

Компютърната текстообработка е мощно средство за обхващане и изпълнение на процеси на подготовка, редактиране и оформяне, както на текст от типа на доклади, отчети делови писма, бюлетини, така и по-големи по обем текстови материали - книги, статии. Такива дейности се извършват ежедневно във всеки офис, на много работни места в различни фирми и организации.

Компютърната текстообработка дава възможност да се вмъкне или изтрие текст в средата на абзац или цял абзац да се премести на друга страница. Такива действия и дори по сложни се изпълняват много лесно с текстообработващ програмен продукт, но биха отнели доста време, ако трябва да се реализират на пишеща машина.Резюме на урока

    Важно е преди задаване на команда за форматиране да се активира (маркира) съответната клетка (област от клетки).
    Оформяне съдържанието на клетки се осъществява с избор от меню Format на команда Cells...
    Диалоговият прозорец Format Cells съдържа следните шест страници:
    Страница с етикет Number - за избор на числов формат.    
    Страница с етикет Alignment - за подравняване съдържанието на клетки.
    В полетата Horizontal и Vertical се определя вертикалното и хоризонталното местоположение на данните в клетките.
    Активирането на Wrap Text дава възможност дълги текстове да се изобразяват в една клетка на няколко реда.
    Активирането на Merge cells служи за обединяване на клетки.
    Страница с етикет Font - за избор на шрифт, размер, цвят, подчертаване на символите.
    Страница с етикет Border -за поставяне на рамки на клетките.
    Страница с етикет Patterns- за избор на цвят за запълване на клетки.
    Страница с етикет Protection - за защита.
    Автоматично форматиране - от меню Format се избира команда Auto Format...
    За да се редактира съдържание на клетка, е необходимо да се щракне два пъти бързо с ляв бутон на мишката върху нея.
    Друг начин е да се активира клетката и да се използва редактиращият ред. При еднократно щракване в него се появява курсорът и са възможни корекции.
    Съдържанието на активната клетка (маркираните клетки) се изтрива при натискане на клавиш Delete.
    Преместване съдържанието на клетки
    Маркират се клетките, избира се от меню Edit команда Cut, посочват се клетките, в които трябва да се премести и се избира от меню Edit команда Paste.
    Друг начин за преместване е като се посочи с показалеца на мишката върху рамката на активната клетка, така че да се промени в стрелка и при натиснат ляв бутон се извлачи до новото място.
    Копиране съдържанието на клетки
    Маркират се клетките, избира се от меню Edit команда Copy, посочват се клетките, в които трябва да се копира и се избира от меню Edit команда Paste.
    Изчистване съдържанието на клетки
    Маркират се клетките и се избира от меню Edit подменю Clear и команда:
    All - за изтриване на  съдържанието и премахване на форматирането;
     Formats - за премахване на форматирането;
    Contents - за изтриване на съдържанието.
    Търсене и заместване на данни
    За търсене на данни в таблица от меню Edit се избира команда Find...
    От страница с етикет Replace (Edit/Replace...) данните могат да бъдат заместени с други.
    Списъкът е последователност от редове с еднотипни данни. Първият ред на списък съдържа надписи (етикети) за данните в отделните колони.
    За да се сортира списък, се активира клетка от него и от меню Data се избира команда Sort...
    Ascending - сортиране в нарастващ ред;
    Descending - сортиране в намаляващ ред. 

Обучение за неспециалисти - методика на преподаване в училище

През последните години информационните технологии се развиват бурно и за това се променят ежедневно редица човешки дейности. Днес комуникациите, управлението на бизнеса, обучението и редица други сфери са тясно свързани с развитието на информационните технологии.

България е една от страните в света, които имат най-много подготвени кадри в тази област, защото в българското училище обучението по компютърни науки е повече от 20 години. С приемането на Държавните общообразователни изисквания за горен курс в средните училища и новите учебни програми по Информатика и Информационни технологии се даде нова насока в това направление. 

При задължително избираемата подготовка се
извършва затвърждаване, надграждане и развиване на придобитите в
задължителната подготовка по ИТ в пети клас знания, умения и отношения.
Предвиденото допълнително учебно съдържание позволява ранното
ориентиране на учениците в света на съвременните информационни и
комуникационни технологии и евентуално избора на бъдеща професионална
реализация


Учебното съдържание по предмета е разделено на отделни модули за обучение. Съдържанието им включва в училищния курс само определен минимум от идеи и методи. Усвояването на този минимум е необходим за да могат учениците да работят с различни програмни продукти и се осъществява на спираловиден принцип. Учениците изучават предмета 1 час седмично в рамките на 45 минути. Обучението се осъществява в компютърни кабинети на групи и е с практическа насоченост.

Изучаване на HTML 

Изработка на сайт

Курсът "Програмиране в интернет " има за цел да запознае студентите с възможностите за създаване на уеб сайтове, използвайки HTML, CSS и JavaScript технологии. Той предлага основни (и не чак толкова) знания, а също така и споделя добри практики. ------------------------------ Курсът е предназначен за всички студенти (дори и извън ФМИ) като единствено е задължително притежаването на желание и емоция за учене. А определено биха били от полза познаия по някакъв програмен език (C/C++, Java) или поне на основните положения и термини в програмирането, защото не всички са разгледани в този курс

Целта на курса е запознаване със същността, предимствата и недостатъците  на GRID  и CLOUD технологии. След завършване на курса обучаемият ще познава видовете GRID  и CLOUD технологии, основните понятия свързани с тях, различните видове, архитектурата им, както и  техните характеристики. 

С настоящия курс учениците се запознават с текстообработващата програма MS Word от пакета на MS Office, като научават основните елементи на текстовия документ/ знак, дума, ред, абзац и страница/. След приключване на работа с даден текстов документ те ще могат да го съхраняват на твърдия диск или на външен носител, като файл с разширение docx, ще могат да копират или преместват текст и да го форматират на ниво символ.

     Кватернионите имат три имагинерни единици, а пирамидалните числа 5. При това организирани така, че да образуват пирамида. Върхът на пирамидата, която е една от петте единици се отличава по свойствата си от останалите четири...  Накрая обаче осъзнавайки недостатъците на пирамидалните числа преминаваме към пентагоналните числа...


 • Курсът по Банково счетоводство има за цел да формира знания, умения и опит в отчетно-информационното осигуряване на банковите технологии и мениджмънт.                                      
 • Учебното съдържание е съобразено с бъдещата професионална кариера на завършилите във финансовия сектор на икономиката.
 • Използваните дидактически средства и подходи позволяват сложната материя за съвременното банкиране да бъде поднесена по един достъпен начин на обучаващите се.

Започваме със судоку. Не може да се каже, че това е курс по решаване на судоку. По-скоро читателите

/респ. децата/ се научават как да си изчертават игрално поле за судоку и биват подтикнати сами да си

измислят судоку, вместо да го намират по вестниците или в компютъра. По-нататък е въведен нов вид

судоку наречено "судоку 8" или още "цветно судоку". С игралното поле на последното започваме да 

правим разни манипулации и се научаваме отчасти да рисуваме с помощта на компютъра. Биваме

подтикнати да си кажем: "Защо пък да не стана художник или поне компютърен график!?" Дали ще си го

кажем или не зависи от индивидуалната настройка на читателя, не толкова от автора, от когото все пак

нещичко зависи. Накрая читателят научава какво е това триетажна дроб и има ли тя почва у нас...

Прочее, приятно четене!

След като изучите този раздел ще можете:

 • Да разграничавате пречупването, отражението, пълното вътрешно отражение и разлагането на светлината и да обяснявате с тях други природни явления
 • На какво се дължи цветът на телата
 • Да разпознавате видовете огледала и лещи, да посочвате основните им характеристики и многобройни приложение
 • Да посочвате примери за приложение на изучените явления

Този курс има за цел да ви научи на основите в програмирането със C++ (които могат да се прилагат и в други езици за програмиране).

Rezume

Резюме

Настоящият час има за цел да се усвоят знанията и уменията за сравняване на рационални числа. Предназначен е за ученици от шести клас. 

В този модул ще се запознаете с това какво наричаме алгоритъм, видове алгоритми, начините за тяхното представяне, както и основни понятия за структури от данни.

Курсът "Среда за електронно обучение Moodle" е предназначен за обучение на преподаватели за работа с Moodle. В курса са включени материали за:

 • създаване и настройка на е-курс;
 • добавяне на учебни ресурси;
 • добавяне на учебни дейности.

fyhgjkhgv.


Искате да се захванете сериозно с програмиране, попаднали сте на правилният курс. Наистина! Това е курсът, с която можете да направите първите си стъпки в програмирането. 

Преподавател Ангелина Шопова

Електронният учебен курс е предназначен да подпомогне обучението по Информатика в 9 клас.
    Представеното учебно съдържание е достъпно за разбиране и е онагледено с необходимите средства. Предлага добър дизайн и интуитивен интерфейс, позволяващ лесна навигация. 
    Настоящият учебен курс може да се използва от учениците както за работа в клас, така и за самоподготовка. Електронният курс е изключително полезен за усвояване на основните понятия и умения при използване на компютърните системи.
    За затвърждаване на усвоените знания са предвидени тестове за самопроверка и разработване на практически задачи.
    Електронният учебен курс е актуален и интересен вариант на обучение в помощ на учителите.
    Съдържанието му е съобразено с учебната програма и отговаря на държавните общообразователни изисквания.

Този курс съдържа теории и задачи за десетични дроби, геометрични фигури и тела, обикновени дроби 

Решаване на алгебрични и геометрични задачи в V клас

Целта на курса е задълбочаване и разширяване знанията на учениците за правоъгълник, квадрат, триъгълник, успоредник и трапец. И по-точно - изчисляване лице на изброените геометрични фигури. Усвояване на основни приложения  на изучаваните математически знания и придобиване на умения за решаване на практически задачи.

Нямате време? Нямате пари? Китайски за европейци може да ви помогне. Това е въвеждащ модул за всички групи потребители. Основни езикови умения съдържа основна информация за китайската граматика, фонетика, символи, калиграфия, и най-важните думи и изрази.

Тест по информатика

В този курс ще се запознаем с клетките, тяхното деление, жизненият път на клетките. Ще разгледаме и надклетъчното равнище на  организация при растенията и животните.

Курсът е създаден да обогати познанията ни за българската история през 18 и 19 век. Ще научим за повече за началото на българското самоосъзнаване - Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. Борбата за независима църква и екзархия. Началото на светското образование в страната.

Този курс има за цел да ви запознае с учебния предмет домашна техника и икономика.Този предмет включва учебно съдържание, в което се преплитат „традиционни български подходи за обучение в труд и съвременни виждния за формиране на технологичната култура на младите хора, за изграждане на представите им за начина на живот, култура на бита и място на организационната, икономическата, здравната и екологичната култура в технологичната култура на съвременния човек"
Учебното съдържание е определено от стандартите към шестте основни ядра на ДОИ, а именно: Проектиране, планиране и оценяване на технологични процеси и обекти;Оборудване и поддържане на оборудването; Обработване, сглобяване и комбиниране на детайли и модули; Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси; Организация и икономика и Отглеждане на растения и животни, грижи за себе си и за другите. 
При разработване на обобщените теми (разделите) и конкретните теми към тях е дадена възможност за конкретизиране, разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на учениците. Те трябва да разберат, че всяка една дейност трябва да бъде проучена, планирана, организирана и извършена в условията на сътрудничество, че трябва дапознават и прилагат основни уреди, инструменти и приспособления и други технически средства, да познават тяхната потребителска стойност и влиянието им върху социалната и околната среда.
В редица дейности е приложен принципът за интегралност и трансфер на знания и умения, усвоени по други учебни предмети.
В съдържателните ядра са включени понятия с интегративен характер като техника,икономика, технология, комуникация, енергия, потребност, ресурс, обект, качество, конструкция, цена, инструмент, материал, операция, проект, доход, екология, оценка, критерий и много други, които изграждат представа за факторите за социално благополучие.
Чрез упражненията, задачите и проектите учениците се поощряват да решават проблеми, да проектират, моделират и конструират, да експериментират, разработват, оценяват, да коригират, да работят самостоятелно и в екип.