Прескочи налични курсове

Налични курсове

Предназначението на курса по математика за 9 клас е да помогне на учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на приемни изпити, състезания и матури.

Съдържание:

Алгебра

Реални числа

1. Числови системи

Коренуване

2. Квадратен корен

3. Трети (кубичен) корен. Свойства n-ти корен.

Квадратни уравнения

4. Квадратни уравнения. Непълни квадратни уравнения.

5. Формула за корените на квадратното уравнение.

6. Разлагане квадратния тричлен на множители. Приложения.

Развитието на информационните технологии и навлизането им в ежедневието на хората предполага и използването им в по-широки области. Електронните таблици са средство за структуриране на данни, но се оказват недостатъчни за обработване на големи обеми от данни. За тази цел се създават базите от данни. В този курс ще научите: 

  • какво представляват базите от данни и за какво се използват;
  • каква е същността на релационните бази от данни;
  • какви са основните типове данни;
  • кои са основните елементи в база от данни;
  • какви са етапите при разработване на база от данни.

В деловия свят по дрехите посрещат, а по маниерите – преценяват има ли смисъл да продължат контакта с вас. Етикетът на делово общуване е цяла вселена от условности, които всеки е добре да познава в детайли, за да не попадне в неудобно положение. Или още по-лошо – за да не си затвори завинаги някои врати.

Настоящият курс е предназначен за ученици, които желаят да научат основни понятия за Интернет.

Какво е мрежата и как можете да я накарате да работи за вас?

Съдържанието на курса обхваща:

  • История, същност и структура на Интернет
  • Безопасно ползване на Интернет
  • Защита на авторските права в Интернет
  • Как работи Интернет ? Обмен на файлове в Интернет.
  • Практически съвети

Настоящият курс е предназначен за студенти, които желаят да изучат част от тайните на органичната химия.

Този електронен учебен курс е предназначен да подпомогне обучението по Информационни технологии в 9 клас. Настоящият учебен курс може да се използва от учениците както за работа в клас, така и за самоподготовка. 

Електронният курс е изключително е полезен за усвояване на основните понятия и умения при използване на компютърни системи.

Съдържанието му е съобразено с учебната програма и отговаря на ДОИ.

Настоящият курс по неорганична химия съдържа тематични единици в които се разглеждат състава, строежа, свойствата и методите за получаване на основните гласове неорганични съединения..

Включени са знания за знания за химичните елементи от I A, II A, III A, IV A,  V A, VI A, VII A, I B, II B и VIII B групи на Периодичната система.

В този курс се изучават основите на уеб програмирането. 

Вие не сте професионален уеб дизайнер, но трябва да знаете какъв е минимумът информация, с която трябва да разполагате, за да създадете един приличен уеб сайт, да се задълбаете в кода на вашата уеб страница и да добиете понятие за това какво се случва зад сцената.

      Този учебен електронен курс е предназначен към ученици в начален етап на образование, като усвояването му ще даде познания за естествените числа в класа на единиците и хилядите.

Този курс предлага теоретични познания по CMS -системи. Работа с wordpress система. Практически задачи и примери за самостоятелна работа.

Този курс предлага познания в областта на енергийната ефективност, изразяваща степента на полезност на използваната енергия. Да се повиши ефективността, означава да се намали разходът на енергия без да се накърнява качеството на услугата - отопление, осветление, превоз на хора и товари. Чрез система от мерки за повишаване на ефективността на потреблението на енергия в  обектите може да се намалят консумацията и разходите за енергия, както и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух и да се подобри качеството на околната среда в общината.
Този курс предлага нагледни методи, с които учениците да усвоят по-лесно математиката в началният етап на своето обучение.

небе

Този курс предлага разширяване и задълбочаване на знанията за звездите, за строежа на Слънчевата система (основните тела в нея и техните движения), както и за явленията,обусловени от тези движения.Формиране на умения за наблюдаване на небесни обекти и свързаните с техните движения природни явления, практически задачи и примери за самостоятелна работа.

Участниците ще се запознаят с основите на макроикономиката и след успешното завършване на обучението ще могат да виждат и обясняват икономическите взаимовръзки. Как възникват валутните кризи и кризите при недвижимите имоти? Как можем да се преборим с безработицата? Как функционира финансовата и конюнктурната политика? Каква роля играят държавата и предприятието в една страна? След приключване на обучението участниците ще могат да си отговорят на всички тези въпроси.

Учебно съдържание по математика за 10 клас

Този курс по Английски език е подходящ за средно-напреднали ученици и възрастни. В настоящия курс се изучават различните времена по английски език. Курсът е оформен по теми, като във всяка тема се разглежда отделно глаголно време. Разработен е мини тест за контрол и самооценка на знанията. Курсът приключва с разработката на три курсови работи. След приключване на курса учащите се ще придобият знания по различните времена по английски език.

Кратък курс, предлагащ обучение за първична обработка на данни с методите на статистиката. Три стъпки по пътя към ефективните решения.

Индустриалните технологични линии и машини основно са комплектовани с широк набор задвижвания с електродвигатели. За да се осигурят оптимални ус­ловия за захранване и управление на тези задвижвания, както и за обезпечаване на максимална ефективност и ниска себестойност на разходите, е наложително предварително да се извърши правилно проектиране.

Най-голям дял при използването на ел.двигатели се пада на трифазните асинхронни двигатели с късосъединен ротор. В по-малка степен все още се използват асинхронни дви­гатели с навит ротор, монофазни двигатели и постояннотокови двигатели.

           На първо място е необходимо да се познават добре характеристиките на задвижва-нията, в които ще се използват електрическите двигатели. Това е нужно, за да се избере най-добрият начин за пускане, спиране и управление, в зависимост от първоначално зададените условия.

 

Този курс има за цел да предаде на учениците теоретични познания по темите "Квадратни уравнения" и "Биквадратни уравнения", запознаване със свойствата на квадратната функция, както и практически умения за решаване на различни типове задачи по конкретните теми.

Съдържанието на курса обхваща:

1.Определение за квадратно уравнение

2.Брой на решенията на квадратното уравнение

3.Разлагане на квадратния тричлен на множители

4.Формули на Виет

5.Решаване на квадратни уравнения

6.Решаване на рационални уравнения,свеждащи се да квадратни

7.Квадратна функция

8.Свойства на квадратна функция

9.Биквадратно уравнение

   В края на курса предлагаме тестове за проверка на знанията на учениците, на базата на които ще бъдат поставени оценки върху изучения материал. За учениците, желаещи допълнителна подготовка предоставяме Основни типове задачи за Матура и Технически университет, както и Тестови задачи за кандидатстване в УНСС .

Цифрова схемотехника. Изучават се основните цифрови системи, устройства и принципи на работа в елементарните цифрови устройства, които са в основата на по-сложните цифрови и микропроцесорни системи.

В този курс ще се запознаете с основните статистически термини и понятия, както и използването на процедурата Data Analysis в MS Excel за изчисление на дескриптивните показатели, проверката на хипотези, корелационен и регресионен анализ.

Този курс предлага теоретични познания по Бази данни и Системи за управление на бази от данни; практически задачи и примери за самостоятелна работа с Microsoft Access.